کمپرس گرم


فشارسنج عقربه ای


فشارسنج عقربه ای دستگاهی است که با استفاده از فنر و فشار هوا عقربه را به روی صفحه مدرج حرکت می دهد وهر درجه آن نمایشگر یک میلیمتر جیوه در فشارسنج های جیوه ای است
قابل ذکر است که فشار سنج های عقربه ای بسیار ارزان تر و البته دقیق تر نسبت به نوع دیجیتال خود هستند