کمپرس گرم

 

ر دیف

نام

توضیحات

قیمت مصرف کننده(ریال )

IPL

1

عینک بیمار

 

800،000

2

عینک پزشک

 

4،800،000

3

آب مقطر

 

7،000