کمپرس گرم

 

ردیف

نام

توضیحات

قیمت مصرف کننده(ریال )

NEEDLE

1

سر سوزن مزوتراپی

32 G -13ml

3،800

2

سر سوزن مزوتراپی

31 G – 4 ml, 13ml

3،800

3

سر سوزن مزوتراپی

30 G – 4 ml,  13ml

3،800

4

سر سوزن مزوتراپی

29 G – 13 ml

3،800

5

سر سوزن مزوتراپی

27 G – 4 ml  

3،800

6

سر سوزن مزوتراپی

27 G – 13 ml

1،200

7

سر سوزن

25 G – 25 ml

1،200

8

سر سوزن

20,21 G – 38 ml

750

9

سر سوزن

22,23 G – 38 ml

750

10

سر سوزن

18 G , 16G  - 25 ml

1،200

11

کانولا تزریق چربی یکبار مصرف

18 G

100،000

12

کانولا تزریق ژل یکبار مصرف

22 G  G27,G23,

100،000

13

سوزن کارپول

100 تایی

280،000

14

سوزن نوکر

nokor G18

90،000