کمپرس گرم

   

 

ر دیف

نام

توضیحات

قیمت مصرف کننده(ریال )

SYRINGE

1

سرنگ انسولین  1CC BD

Luer lock

18،000

2

سرنگ انسولین ICC چینی 

Lure Lock

12،000

3

سرنگ انسولین  1CC

سوزن جدا 30G  - 27

2،500

4

سرنگ انسولین 1CC آوا

سوزن ثابت  31G

2،500

5

سرنگ انسولین 0.5CC آوا

سوزن ثابت  31G

2،500

6

سرنگ انسولین 1CC    BD

سوزن ثابت  31G

6،000

7

سرنگ انسولین 0.5CC BD

سوزن ثابت  31G

6،000

8

سرنگ 2 سی سی

23G - Luer lock

2،000

9

سرنگ 5 سی سی

22G - Luer lock

2،000

10

سرنگ 10 سی سی

21G - Luer lock

3،800

11

سرنگ 20 سی سی

21G - Luer lock

10،000

12

سرنگ 60 سی سی

21G - Luer lock

15،000